מחיקת שיעבודי משכנתא

כך מוחקים שיעבודים

מחיקת שיעבודים

במקרה בו לקוח הבנק פרע, בעצמו ולא באמצעות ערב, את כל חיוביו שלהבטחתם נוצרו שעבודים מסוג משכנתה או משכון לטובת הבנק (להלן:"השעבוד" או "השעבודים", לפי העניין), הבנק יפעל ככל הנדרש לצורך ביטול השעבודים שנרשמו לטובתם להבטחת הלוואות אלה, ויוודא שאכן יינקטו על ידו הפעולות לצורך מחיקת השעבוד (ובכלל זה גם שליחת מסמכי ביטול שעבודים לרשם המשכונות ו/או ללשכת רישום המקרקעין, ככל שיידרש) ואם הנכסים ששועבדו נמצאים בחזקתו, יעמידם לרשות הלקוח או הממשכן תוך שבועיים מיום הפירעון. היה השעבוד משכנתה או משכון רשום, הבנק יגיש, תוך 30 ימים מיום הפירעון, הודעה על מחיקת השעבודים למרשמים הרלבנטים. 

הבנק רשאי, לפי שיקול דעתו, להיעתר לבקשה מצד לקוח, ולשלוח את מסמכי מחיקת השעבוד ללקוח או למי מטעמו, או למסרם לידי מי מהם בסניף הבנק. במצב דברים זה, מסמכי מחיקת השעבוד לא ישלחו על ידי הבנק למרשם הרלבנטי. 

היה ומדובר בגרירת השעבוד לנכס אחר, הבנק יאפשר מחיקה של השעבוד הקיים. לשם כך ימסרו המסמכים הנדרשים לצורך מחיקת השעבוד, ללקוח או למי מטעמו, וכן טופס הסבר אשר מפנה למרשם הרלבנטי. 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות 03-9439111

אנחנו כאן בשבילכם
אנחנו כאן בשבילכם

אנחנו כאן בשבילכם

אולי יעניין אתכם גם

מזמינים אתכם להמשיך ולקרוא עוד מאמרים וטיפים ללקיחת משכנתא ולרכישת בית עם בנק דיסקונט:

לראש העמוד

עכשיו כשאתם כמעט מומחים למשכנתא :)

מוכנים להתחיל?